Estratègia

 • Diagnosi

Eines utilitzades en la diagnosi

Per dur a terme la diagnosi s’ha emprat l’eina SELFIE. S’ha considerat que, en ser un centre tan petit i amb tan pocs alumnes, no era convenient dur a terme més enquestes. . Aquesta enquesta està destinada a detectar punts com es troba el centre en l’àmbit digital, tant pel que fa a la infraestructura com a les pràctiques d’ensenyament – aprenentatge que es duen a terme al centre. S’ha passat l’enquesta a la direcció del centre, als docents i als alumnes. 

 • Objectius

Després de fer una anàlisi dels resultats obtinguts a la diagnosi i extreure’n els punts forts i punts febles, es plantegen els següents objectius.

 • Objectiu 1: Fomentar l’ús dels EVA i l’avaluació digital.
  • Indicador: Ús habitual dels diferents entorns i/o plataformes disponibles.
  • Criteri d’èxit: L’usa el 50% del professorat i alumnat.
  • Responsable: Director.
 • Objectiu 2: Fomentar i mantenir la comunicació digital amb l’alumnat.
  • Indicador: Ús usual de les plataformes designades.
  • Criteri d’èxit: El 100% de les comunicacions es realitzen a través d’aquests mitjans.
  • Responsable: Director.
 • Objectiu 3: Remodelació de la plana web incloent els diferents apartats de l’EDC.
  • Indicador: Plana web remodelada.
  • Criteri d’èxit: S’hi han afegit, a part de la informació necessària del centre, els apartats necessaris de l’EDC i de cultura digital. 
  • Responsable: Director.
 • Planificació i seguiment

 • Avaluació i millora

Cada activitat, s’avaluarà de manera conjunta per la persona designada com a responsable de l’activitat. El resultat d’aquesta avaluació s’apuntarà al mateix document de l’EDC, ja que hi ha una casella designada a aquest efecte.

Hi ha plantejada una avaluació anual: al final de cada curs per part de l’equip directiu. En aquest punt, s’actualitzaran les activitats en cas que fos necessari. El recull d’aquesta avaluació quedarà registrada a la memòria anual.

A més a més, també hi ha una avaluació plantejada al final de l’EDC per avaluar-la de manera global. 

En cada un dels tres moments avaluatius, es faran les actualitzacions necessàries: 

 • En cas que s’hagin assolit les activitats: marcar-ho com a assolit per poder continuar amb la resta d’activitats.
 • En cas que s’hagi assolit parcialment o no s’hagi assolit: apuntar allò que no s’ha pogut assolir, per tenir-ho en compte a la resta d’activitats, si s’escau, per allargar l’activitat, en cas que fos necessari, o per modificar les següents activitats. En tots els casos, és important tenir en compte quina ha estat la causa per poder fer les modificacions adients.