MESURES COVID-19

CURS 2022-2023

En aquests moments no existeix cap restricció ni mesura especial respecte del COVID-19.

28/03/2022

Centres educatius

Als centres educatius s’apliquen els mateixos criteris que a tota la societat, tenint en compte que la immunització a Catalunya, tant vacunal com natural, és molt alta.

Per tant, a partir del 28 de març de 2022, es deixen de fer proves diagnòstiques als possibles casos de COVID-19 i l’obligatorietat que els casos positius facin aïllament domiciliari. En els centres d’educació especial també es deixen de fer cribratges i proves diagnòstiques als contactes estrets.

Tanmateix, com en la resta d’àmbits, l’alumnat especialment vulnerable ha de ser objecte d’una protecció especial per part de salut pública, així com la vigilància de l’aparició de noves variants o el comportament dels brots de COVID-19.

Als centres educatius s’han d’aplicar les recomanacions que han d’ajudar a protegir tota la societat que són:

 • Vacunació amb la dosi completa que correspongui per edat i condició de salut, a partir dels 5 anys.
 • No assistir als centres en cas de símptomes compatibles amb la COVID-19 o qualsevol malaltia respiratòria.
 • Evitar el contacte amb persones vulnerables si es tenen símptomes de COVID-19.
 • Utilització de mascareta en espais interiors i exteriors amb molta concurrència, per a totes les persones a partir dels 6 anys. Aquesta ha d’estar en bon estat i ha d’ajustar-se bé a la cara.
 • Assegurar una bona ventilació dels espais tancats.
 • Prioritzar les activitats a l’aire lliure sempre que sigui possible.
 • Contactar amb els professionals de la salut si la família de l’alumne/a comprova que es troba malament.
 • Evitar les aglomeracions tant en espais oberts com tancats.
 • Tenir una bona higiene de mans.

Enllaç a la pàgina de GENCAT

16/09/2021

CFA Alella – Espai Actiu

Pla marc d’obertura -curs 2021-2022

Introducció

Rellevància de la pandèmia

L’afrontament de la pandèmia per la covid-19 va implicar, en la majoria dels països, l’aplicació de mesures que van cercar contenir la transmissió del virus a través de la reducció dràstica de les interaccions socials, entre les quals, en un primer moment, el tancament de les escoles. En aquell moment es desconeixia l’impacte de la malaltia en infants i adolescents i la seva influència en la cadena de transmissió, i es pensava que podien tenir un paper important en aquesta transmissió com passa, per exemple, amb la transmissió de la grip.

L’obertura de les escoles, un cop passada la primera onada, va ser alhora una necessitat i un repte. El confinament perllongat i la mateixa pandèmia han tingut diversos efectes sobre la salut dels infants i adolescents, tant físicament com emocionalment. Aquests efectes han estat més elevats en aquells alumnes de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen alguna dificultat d’aprenentatge, així com en aquells que han patit la malaltia greu en alguns dels seus familiars o coneguts.

Com ha exposat la UNICEF, l’educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció en casos d’especial vulnerabilitat social i econòmica, i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s’enfronta part de la població. Per aquest motiu, s’han mantingut i cal mantenir els centres educatius oberts i garantir, tant com sigui possible, la presencialitat de l’alumnat.

El curs 2020-2021 es va organitzar per tal de garantir el dret a l’educació i la protecció dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d’afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l’activitat educativa adreçada a atendre la diversitat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat.

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s’han involucrat i s’han compromès per garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s’ha bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i l’àgil estudi dels contactes estrets, aplicant totes les mesures epidemiològiques que han estat necessàries.

L’obertura d’escoles s’ha fet tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i la normativa existent.

Les famílies i l’alumnat han rebut informació de les mesures adoptades a l’escola en relació amb la prevenció i control de la covid-19.

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari on s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. S’ha après el comportament d’aquest virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica mesures que, fins fa un temps, ni tan sols s’haurien imaginat.

Amb la cinquena onada hem tingut un nou repte, que ha estat la variant delta del SARS-CoV-2, molt més contagiosa, de manera que ha donat lloc a una disseminació ràpida i important de casos. D’altra banda, també hi ha un percentatge important de població vacunada i la possibilitat de vacunació per tota la població de 12 anys o més.

Aplica a: Escoles d’adults ubicades en territoris que compleixen les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene i la realització de mesures d’adequació d’espais i de reorganització per iniciar la tasca electiva.

Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals. 

Alumnat

  Requisits per l’assistència

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula) >37,5ºC, tos, dificultat respiratòria, malestar, mal de coll o de panxa amb vòmits o diarrea, fatiga dolors musculars i o mal de cap…), pèrdua d’olfacte o gust.
 • Que no es trobin en aïllament per haver estat positiu per la COVID-19.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.
 • Es recomana la no assistència d’alumnes que presenten una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2. Malalties de risc:

– Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

– Malalties cardíaques greus.

– Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

–  Diabetis mal controlada.

–  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Control de símptomes i compromís de l’alumnat

Fer-se responsables del seu estat de salut. A l’inici de curs l’alumnat signarà una declaració responsable a través de la qual: 

 • Faran constar que són coneixedors/es de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • Es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenint al centre educatiu informat davant qualsevol novetat al respecte, presentar documentació acreditativa d’un cas positiu a la direcció del centre en cas d’haver-se diagnosticat per la xarxa privada de salut. 
 • L’alumnat disposarà d’una llista de comprovació de símptomes. L’alumne ha de comunicar al centre si presenta febre o algun altre símptoma
 • Obligació de dur mascareta a l’aula en tot moment.

Fluxos de circulació

 • Per tal d’evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre, existeixen circuits i organització de la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. Estan senyalitzats al paviment del centre.

Entrades i sortides 

 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
 • El centre identificarà tots els accessos possibles i establirà quins grups entren per cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.
 • Obligació de mantenir les aules i els passadissos permanentment ventilats.

Circulació dins del centre

 • En els passadissos no ha de coincidir més d’un grup estable i en els lavabos no han de coincidir més d’una persona simultàniament.

Ascensors

 • S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES

Si no us trobeu bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenteu:

Febre o febrícula Tos Dificultat en respirar Congestió nasal Mal de collMal de panxa Vòmits Diarrea Malestar Dolors muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:

Febre o febrícula Tos Dificultat en respirar Falta d’olfacte o gust Mal de collCalfreds Vòmits Diarrea Malestar Dolors muscular

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu assistir a l’Escola i que us poseu en contacte amb la Direcció de l’Escola per comunicar-ho.

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.

Definicions de terminologia segons estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

 • Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet una PCR i encara no té el resultat.
 • Cas confirmat amb infecció activa:
  • Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.
  • Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia.
  • Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG negativa o no practicada.
 • Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta).
 • Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa en el qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.
 • Contacte estret: en l’àmbit dels centres educatius són aquelles persones que formen part d’un grup de convivència estable (a l’aula o a una activitat extraescolar dins de la mateixa escola). El període a considerar és des de 48 hores abans de l’inici dels símptomes del cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data del diagnòstic.
 • Transport escolar: persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas, sempre que no hi hagi hagut una protecció adequada durant almenys 15 minuts.
 • Menjador escolar: distància menor de 2 metres.
 • Aïllament: fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona diagnosticada de COVID-19. En els casos que no requereixin atenció hospitalària s’ha de mantenir fins que transcorrin almenys 72 hores des de la resolució de la febre i el quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de mostra per al diagnòstic.
 • Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tot contacte estret se li realitzarà una PCR amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu es continuarà la quarantena fins al dia 14, perquè aquest és el període d’incubació de la malaltia.
 • Referent COVID Escola: és un/a professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. És la persona encarregada de la identificació dels contactes estrets escolars (tant de la classe com de les activitats extraescolars que tinguin lloc dins de l’escola), així com de la coordinació amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19. També té un paper important en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els seus centres de referència. Cal que treballi de forma molt coordinada amb l’escola, l’equip d’AP i el servei de vigilància epidemiològica territorial que és qui pren les decisions de com cal actuar en cada escola. (En el cas de l’Espai Actiu és el Director del Centre).

AVÍS LEGAL POLÍTICA DE PRIVACITAT